(5) Zamjenik glavnog državnog inspektora za svoj rad odgovara glavnom državnom inspektoru i Vladi Republike Hrvatske. ), – Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda (»Narodne novine«, br. – 28. ovoga Zakona, položen državni stručni ispit za inspektora odgovarajućeg područja i vozački ispit B kategorije. (3) Ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da je investitor odnosno vlasnik građevine započeo s uklanjanjem bez projekta uklanjanja, a preostali dio građevine koji nije uklonjen predstavlja opasnost za stabilnost preostalog dijela građevine, život ljudi, druge građevine ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, građevinski inspektor neće rješenjem narediti zabranu uklanjanja građevine odnosno njezina dijela, već će podnijeti optužni prijedlog zbog uklanjanja bez projekta uklanjanja. (2) Prioriteti građevinske inspekcije za planiranje i obavljanje nadzora su: – građenje u tijeku u posebno zaštićenim područjima, – građenje u tijeku izvan građevinskih područja i/ili protivno planiranoj namjeni, – građenje javnih zgrada i građevina (škole, vrtići, bolnice, trgovački centri, hoteli, prometnice i drugo), – građenje višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada. POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU ODNOSNO SLUŽBENIM KONTROLAMA POLJOPRIVREDNOG INSPEKTORA. 23/18. ), – Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (»Narodne novine«, br. (5) Glavni državni inspektor pravilnikom propisuje materijalno-tehničke uvjete rada građevinskih inspektora. i 148/13.) (5) Osobe iz stavka 4. ovoga članka dužne su čuvati tajnost i povjerljivost podataka i nakon prestanka obavljanja poslova u Državnom inspektoratu. 156/14. Ako inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora posumnja da je povrijeđen zakon ili drugi propis iz nadležnosti drugog tijela, obvezan je o tome bez odgode obavijestiti nadležno tijelo. (2) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka građevinski inspektor naređuje i mjeru obustave građenja, a što utvrđuje tim rješenjem. (1) U provedbi inspekcijskog nadzora i službenih kontrola veterinarski inspektor poduzima mjere iz članka 152. (3) Prikupljanje osobnih te drugih podataka i obavijesti iz stavka 2. ovoga članka od maloljetnika poduzima se u nazočnosti zakonskog zastupnika maloljetnika, a po potrebi i stručne osobe centra za socijalnu skrb, osim ako je maloljetnik prije punoljetnosti stekao potpunu ili ograničenu poslovnu sposobnost na temelju posebnog propisa. (2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3000,00 do 10.000,00 kuna. (2) Inspektori rada pri provedbi nadzora iz članka 24. ovoga Zakona imaju ovlasti zatražiti dokumentaciju i podatke koji se odnose na nadzor općih uvjeta obavljanja djelatnosti te u slučaju sumnje u neke nezakonitosti o tim podacima obavijestiti nadležnog inspektora Državnog inspektorata. 75/09., 61/11., 56/13. ), – Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 45/14. (1) Ako je zakonom ili drugim propisom predviđeno pravo oduzimanja predmeta koji je bio namijenjen ili uporabljen za počinjenje prekršaja ili je nastao počinjenjem prekršaja ili kaznenog djela, inspektor može privremeno oduzeti taj predmet. - NN 135/97. 140/05., 75/09., 14/14., 21/16., 41/16., 67/16. Geopolitika News - Geopolitičke vijesti i analize. (1) Ako je ovim Zakonom, drugim zakonom ili propisima Europske unije propisano da se u slučaju utvrđene nezakonitosti izriče određena upravna mjera, inspektor je dužan rješenjem izreći tu mjeru. (2) Državni inspektorat može prikupljati osobne te druge podatke i obavijesti nužne u svrhu zaštite javnog interesa u provedbi propisa. (1) Veterinarski i granični veterinarski inspektor tijekom provedbe inspekcijskog nadzora odnosno službene kontrole imaju pravo i obvezu: – uzimati uzorke u skladu s člankom 11. Podržavate li vi stil komunikacije predsjednika RH? Vecernji.hr je vodeći hrvatski news portal. Subotički glasnik (1873...9. U provedbi inspekcijskog nadzora građevinski inspektor ima pravo i obvezu u skladu s ovim Zakonom strankama narediti poduzimanje sljedećih inspekcijskih mjera: 1. otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja, 3. otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini, Otklanjanje nepravilnosti tijekom građenja. (2) Ako se investitor odnosno vlasnik građevine ne može utvrditi, rješenje o uklanjanju građevine i obustavi građenja donosi se protiv nepoznate osobe. (2) Obustava građenja utvrđuje se rješenjem kojim se naređuje druga inspekcijska mjera u slučajevima iz članka 109. stavka 3., članka 110. stavka 3., članka 112. stavka 2., članka 113. stavka 2. i članka 118. stavka 2. ovoga Zakona. (4) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na traženje inspektora privremeno obustaviti poslovanje nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora ako inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje. 882/2004. (1) Inspekcijske poslove i pojedine poslove službenih kontrola u poljoprivredi obavlja poljoprivredna inspekcija u području: poljoprivrede, stočarstva, kvalitete hrane i vinarstva. (1) Inspekcijske poslove u području zaštite okoliša obavlja inspekcija zaštite okoliša. 153/13. (4) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka sanitarni inspektor zatražit će od stranke da unaprijed položi novčani iznos za troškove vještačenja. (1) U provedbi inspekcijskog nadzora građevinski inspektor rješenjem naređuje investitoru odnosno vlasniku građevine rok u kojemu je obvezan uskladiti: 1. građenje s građevinskom dozvolom ako utvrdi da se građevina gradi protivno izvršnoj građevinskoj dozvoli, 2. građenje s glavnim projektom, drugim propisima ili pravilima struke koji se odnose na građenje građevine ako utvrdi da se građevina koja se može graditi bez građevinske dozvole gradi protivno glavnom projektu, propisima odnosno pravilima. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 90/14. tlačnih dijelova toplinskih sustava niske razine opasnosti, – sigurnost i usklađenost gradnje, uporabe i održavanja proizvodnih postrojenja u području toplinarstva s odobrenom ili potvrđenom tehničkom/projektnom dokumentacijom i energetskim odobrenjem, – mjere za zaštitu krajnjih kupaca toplinske energije te ovlasti i odgovornosti suvlasnika i krajnjih kupaca toplinske energije, – stručno upravljanje, rukovanje i održavanje zatvorenih toplinskih sustava, – opći uvjeti za isporuku toplinske energije, opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom, mrežna pravila za distribuciju toplinske energije i uvjeti priključenja na toplinskoj distribucijskoj mreži, – ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u toplinarstvu. i 57/14. 29/18.). ), – Zakona o veterinarsko-medicinskim proizvodima (»Narodne novine«, br. (3) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor je ovlašten nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi usmenim rješenjem zabraniti uporabu radnih i pomoćnih prostorija odnosno prostora, postrojenja, uređaja, pribora i opreme za obavljanje djelatnosti u trajanju od 8 do 30 dana ako su nedostaci utvrđeni prvi put odnosno u trajanju od 30 dana do šest mjeseci ako su istovjetni nedostaci utvrđeni drugi i svaki sljedeći put računajući od dana donošenja prvog usmenog rješenja. (4) Rješenje se dostavlja na znanje tijelima državne uprave u slučajevima u kojima je to propisano ovim Zakonom. (4) Inspektor koji privremeno obavlja inspekcijske poslove u drugom mjestu rada udaljenom više od 100 kilometara od mjesta stanovanja ostvaruje prava u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju plaće i druga materijalna prava zaposlenih u državnim službama. (1) Inspektor gospodarenja otrovnim kemikalijama u obavljanju svojih ovlasti obavlja redovite i izvanredne nadzore. – uporaba građevina i održavanje građevina, – provedba stručnog nadzora građenja za koje je potreban akt za građenje, kao i građevina odnosno izvođenje radova koji se grade odnosno izvode bez građevinske dozvole, – poduzimanje mjera u slučajevima nezakonitog građenja, uključujući i poslove izvršenja inspekcijskih rješenja putem treće osobe. POSEBNE ODREDBE O INSPEKCIJSKOM NADZORU VODOPRAVNOG INSPEKTORA, Zajednički inspekcijski nadzor u području vodnoga gospodarstva. 68/13., 30/14. (5) Podatak da je zbog nezakonitog građenja na određenom zemljištu doneseno rješenje kojim je naređena određena inspekcijska mjera te klasifikacijska oznaka, urudžbeni broj i datum donošenja tog rješenja evidentira se i objavljuje u informacijskom sustavu prostornog uređenja po izvršnosti tog rješenja. (4) Građevinski inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora osobne i druge podatke može prikupljati i u domu osobe bez prethodnog pristanka, ako je dom gradilište. 80/13. Gay.hr - Hrvatski queer online magazin. (3) Ako predstavka pravne ili fizičke osobe upućuje na povredu propisa o gospodarenju otrovnim kemikalijama, inspektor će radi zaštite javnog interesa provesti izvanredni nadzor. 14/14.). – 23. i članaka 25. Otklanjanje oštećenja na postojećoj građevini. (3) Rješenjem iz stavka 1. ovoga članka određuje se način izvršenja rješenja putem treće osobe u pogledu obveze i mjere iz stavka 2. ovoga članka. (1) Inspekcijske poslove iz djelokruga Državnog inspektorata obavljaju: glavni državni inspektor, zamjenik glavnog državnog inspektora, pomoćnik glavnog državnog inspektora, načelnik sektora, pročelnik područnog ureda, voditelj službe, voditelj odjela, voditelj ispostave područnog ureda, viši inspektor – specijalist, viši inspektor, inspektor i inspektor II. ), – Zakona o kontaminantima (»Narodne novine«, br. i 14/14. – 1990. 73/10. – 28. ovoga Zakona može biti raspoređen na inspekcijske poslove višeg inspektora u drugom području iz članaka 5. (1) O obavljenom inspekcijskom nadzoru inspektor je dužan sastaviti zapisnik. i 29/17.- dalje ZUS) VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE:- odlučuje o žalbama protiv presuda upravnih sudova i rješenja protiv kojih je dopuštena žalba, Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. iznosila je 9 181 kunu. 81/13. (1) Državni inspektorat dužan je inspektorima pružiti zaštitu na poslovima koje obavljaju. 14/14. (3) Drugostupanjski upravni postupak vodi nadležna unutarnja ustrojstvena jedinica za drugostupanjski upravni postupak u središnjem uredu Državnog inspektorata. – 85. ovoga Zakona ne odnose se na proizvode za koje su ta pitanja uređena posebnim propisima. (3) Poslove rudarskog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polja: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grane rudarstvo, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit za rudarskog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije. 56/15. O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOM INSPEKTORATU. (1) Poslove višeg građevinskog inspektora – specijalista može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polja: građevinarstvo, arhitektura, urbanizam i geotehnika, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 25. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području od značaja za rad građevinske inspekcije, položen državni stručni ispit, položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva, poznavanje rada na računalu, položen vozački ispit B kategorije. (2) Sjedište Državnog inspektorata je u Zagrebu. (2) Žalba izjavljena protiv rješenja donesenih na temelju odredbi ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja. 153/09., 90/11., 56/13., 154/14., 119/15., 120/16. (4) Zamjenik glavnog državnog inspektora rukovodeći je državni službenik koji u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje glavnog državnog inspektora te obavlja i druge poslove koje mu povjeri glavni državni inspektor. (2) Troškovi izvršenja rješenja namiruju se iz državnog proračuna do naplate od izvršenika. (2) Energetska inspekcija obavlja inspekcijske i druge poslove u području: elektroenergetike, toplinarstva i plinarstva, energetske učinkovitosti, ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, skadištenja prirodnog plina i trajnog zbrinjavanja ugljikova dioksida. (6) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 3. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.